Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Dragún Irish Dancers ry:n säännöt

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Dragún Irish Dancers, kotipaikka Turku ja virallinen kieli suomi.


2 § TARKOITUS


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea irlantilaisen tanssin harrastamista Turun seudulla sekä tehdä tunnetuksi irlantilaista tanssia. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa irlantilaista tanssia. Yhdistys tukee toiminnallisesti jäsentensä osallistumista kilpailutoimintaan, ja se järjestää kursseja, kokouksia ja muuta yhteishenkeä kohottavaa toimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää tanssiesiintymisiä sekä itse että yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää, irtainta ja henkistä omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja kerätä varoja toimintaansa varten asianomaisen luvan saatuaan järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminta ei saa tuottaa voittoa toimintaan osallisille, eikä varojenhankinta saa muodostua yhdistyksen pääasialliseksi tarkoitukseksi.


3 § JÄSENET


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kaikki jäsenet hyväksyy tai erottaa yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.


4 § JÄSENMAKSUT


Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun syyskokouksen määräämänä aikana. Kannatusjäsenten jäsenmaksun määrää hallitus.


5 § YHDISTYKSEN HALLINTO


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 3–10 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.


Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.


7 § TALOUS


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 8. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä ja valitaan 1–2 tilintarkastajaa ja 1–2 varatilintarkastajaa.
 9. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 10. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten pyytää tai jos hallitus pitää sitä muutoin aiheellisena.


9 § KOKOUSKUTSU


Kokouskutsu on asetettava nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle tai lähetettävä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksissa käsiteltävästä sääntöjen muuttamisesta ja muista yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n mukaisista asioista on mainittava kokouskutsussa.


10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.